Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

Ouderraad en klassenouders

De ouderraad van de Comeniusschool

De Comenius Ouderraad zet zich in om de relatie tussen ouders en school te versterken, m.b.t. school- en klassenactiviteiten. 

Ouderparticipatie is belangrijk voor het reilen en zeilen van de school. Ieder schooljaar vinden veel activiteiten plaats voor de kinderen,  zoals bijvoorbeeld het schoolreisje, bezoek aan musea en boerderijen, de sinterklaasviering, de kerstviering en de sportdag. Om deze en veel andere activiteiten goed te laten verlopen is de betrokkenheid en hulp van veel ouders en leerkrachten hard nodig is. De Comenius ouderraad houdt zich bezig met de coördinatie en organisatie van deze activiteiten en zorgt voor een goede afstemming tussen ouders en school. Hierbij spelen de verschillende commissieleden en de klassenouders een cruciale rol. 

Daarnaast kan de ouderraad de stem van de ouders over schoolzaken vertolken in de MR en bij de directie.

E-mailadres: ouderraad@comeniusschool.info

Klassenouders

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij niveau lezen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, excursies, de verjaardag van de groepsleerkracht enzovoorts. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het sturen van mail naar ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen enzovoorts.

Doel protocol klassenouders

Dit protocol is bedoeld als leidraad voor de klassenouders en de leerkrachten. We hopen dat dit protocol de samenwerking en communicatie tussen ouder en leerkracht bevordert en stimuleert. Jaarlijks wordt de samenwerking tussen ouder en leerkracht geëvalueerd en wordt het protocol, indien nodig, aangepast.

Protocol klassenouders
Introductie

De klassenouders worden door de leerkracht tijdens de informatieavond in de desbetreffende groep aan het begin van het schooljaar geïntroduceerd.

Communicatie
  • Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de leerkracht en de klassenouder(s);
  • Contact tussen klassenouder en ouders: zo vaak als dat nodig is; mondeling/per mail/telefonisch;
  • Tweemaal per jaar organiseert de directie een bijeenkomst met alle klassenouders.
Discretie

Klassenouders praten vrijuit over hun eigen ervaringen en bevindingen, maar gaan hier discreet mee om. Informatie over personen heeft een vertrouwelijk karakter en wordt niet naar buiten verspreid.

Lief en Leed pot

De klassenouders beheren de lief- en leedpot van de klas.

Protocol Lief- en Leed pot