Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

Verlof aanvragen

Regels omtrent verzuim

Uw kind hoeft niet naar school als het is vrijgesteld van de leerplicht. Er zijn 2 soorten vrijstelling mogelijk:
1. Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kleuters van 5 jaar.
2. Vrijstelling van geregeld schoolbezoek.
 
Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar
Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de directie. U mag dit NIET opsparen!
 
Heeft uw kleuter meer rust nodig? Dan kunt u voor nog 5 extra uur vrijstelling aanvragen. U mag uw kind dan maximaal 10 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor moet u wel toestemming vragen aan de directie.
Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.
 
Geoorloofd schoolverzuim
Soms kan een leerling afwezig zijn zonder dat er sprake is van schoolverzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij:
 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze verplichting;
 • een huwelijk;
 • een uitvaart.
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
Om vrijstelling van geregeld schoolbezoek te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
 • bij ziekte moet de directie dit op tijd horen (uiterlijk binnen twee dagen);
 • bij een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging moet u het schoolhoofd van te voren informeren;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directie vooraf toestemming geven.
 
Toestemming voor verlof buiten schoolvakantie
Kunt u door uw beroep of dat van uw partner niet op vakantie tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de directie toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
 
Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.
 
Vrij buiten de schoolvakanties
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.
 
Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen
U vraagt toestemming bij de directie van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.
De directie kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan, en dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s, doordat u bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen.
De directie beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De directie mag uw kind maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie bij de schoolvakanties om kan nooit, ook niet door de leerplichtambtenaar.
 
Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:
 • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
 • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
 • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
 • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.
U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.
 
Vrij voor bijzondere omstandigheden
U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de directie of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.
Voor bijzondere omstandigheden kan de directie u toestemming geven als u voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.
 
Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur
Bent u het niet eens met de beslissing van de directie of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.