Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

Pestprotocol en meldcode kindermishandeling

Pesten en Pestprotocol

Aanspreekpersonen in het geval van pesten, pestgedrag en/of gepest worden zijn de vertrouwenspersonen van de school, te weten juf Brenda van Essen, juf Inger Parser en meester Rick Teseling (zie De School/ Vertrouwenspersoon).

Er hangen posters in de school met deze informatie erop, tevens zijn de vertrouwenspersonen langs geweest in de klassen om tekst en uitleg te geven en om hun 'gezicht te laten zien'.

Het pestprotocol is onderdeel van het Sociaal Veiligheidsplan. 

De anti-pestcoördinatoren op school zijn:
  • juf Inger Parser (iparser@comeniusschool.info)
  • meester Rick Teseling (rteseling@comeniusschool.info)

Het pestprotocol is verwerkt in het Veiligheidsplan van de Comeniusschool.

Sociaal veiligheidsplan

Wat is de meldcode kindermishandeling?

De meldcode huiselijk geweld schrijft stap voor stap voor welke acties leerkrachten, onderwijsondersteuners, ouders en/of overige betrokkenen moeten ondernemen als zij kindermishandeling in de thuissituatie (huiselijk geweld) vermoeden. De meldcode is route 1 uit het Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang.

Basismodel meldcode Kindermishandeling
  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  3. Gesprek met de betrokkene(n).
  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Beslissen over hulp organiseren en melden.
Aanscherping sinds 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 zijn stap 4 en 5 van de meldcode aangescherpt. In stap 4 wegen beroepskrachten op basis van de informatie uit stap 1 tot en met 3 af of zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij bepalen zij met behulp van een afwegingskader of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. In stap 5 nemen beroepskrachten twee beslissingen:

Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als:

  • de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren.
  • de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
  • de hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Zie ook onderstaande bestanden:

Handleiding meldcode kindermishandeling Filmpje meldcode huiselijk geweld Afwegingskader bij meldcode kindermishandeling