Ouderbijdrage


Het bestuur vraagt een  vrijwillige,  financiële bijdrage van de ouders.

Na de aanmelding van een kind wordt u schriftelijk gevraagd of u de  vrijwillige ouderbijdrage geheel, gedeeltelijk of niet wilt betalen.

De school int een vrijwillige ouderbijdrage.
Voor 2019-2020 is deze vastgesteld op € 85,- per kind.
Ouders voor wie de bijdrage de draagkracht te boven gaat, kunnen gedeeltelijke of gehele kwijtschelding krijgen. Hun kinderen maken dan gewoon gebruik van alle diensten en nemen aan alle activiteiten deel die uit de ouderbijdrage betaald worden. De klassenouders kunnen € 5 per leerling vanuit de ouderbijdrage besteden aan lief en leed in de klas. Daarvoor is een protocol opgesteld.

De vrijwillige ouderbijdragen worden voor maximaal drie kinderen per gezin betaald. Voor leerlingen die tijdens het schooljaar instromen tot 1 januari, wordt het volledige bedrag van €85,- geïnd. Tot en met 1 maart is dat €50,- en tot en met 1 april €40 per leerling. Als leerlingen later instromen, wordt € 35,- voor de schoolreis en €120,- voor het schoolkamp in rekening gebracht bij deelname aan deze activiteiten. De school rekent voor het overblijven €60 per leerling per schooljaar. Daarvan worden alle kosten van het overblijven vergoed. Bij instroom na 1 januari, wordt het aantal weken van alle bijdragen berekend en in rekening gebracht. 

Alle bijdragen worden geïnd door automatische incasso. De bijdragen worden in zes termijnen van uw rekening afgeschreven. Bij definitieve inschrijving ontvangt u een machtigingsformulier met uitgebreide informatie.