Vereniging en bestuur


De Comeniusschool gaat uit van de Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente. Het schoolbestuur moet volgens de statuten - zo mogelijk - in meerderheid bestaan uit leden van de Evangelische Broedergemeente. Daarmee wordt de bijzondere relatie met de EBG gewaarborgd. In het bestuurlijk toetsingskader en het managementstatuut is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen schoolbestuur en directie vastgelegd.
De schoolvereniging streeft ernaar het unieke karakter van de school te handhaven.  
 
 
Toezichthoudend bestuur nieuw
Naam Functie Datum van aantreden Datum van aftreden
Dhr. W. de Bruin voorzitter 06-12-2016 05-12-2024
Dhr. R. Croon penningmeester 01-01-2020 31-12-2023
Dhr. M.T.S. Griffioen lid 01-03-2014 29-02-2024
Dhr. P. Grootendorst lid 01-07-2014 30-06-2024
Dhr C.F. Dekker vice voorzitter 01-01-2019 01-01-2023
Mw C. Nieuwenhuis Lid 01-01-2020 31-12-2023

RSNI nr: 002691309
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.