Vereniging en bestuur


De Comeniusschool gaat uit van de Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente. Het schoolbestuur moet volgens de statuten - zo mogelijk - in meerderheid bestaan uit leden van de Evangelische Broedergemeente. Daarmee wordt de bijzondere relatie met de EBG gewaarborgd. In het bestuurlijk toetsingskader en het managementstatuut is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen schoolbestuur en directie vastgelegd.
De schoolvereniging streeft ernaar het unieke karakter van de school te handhaven.

 

 
 
Toezichthoudend bestuur
Naam Functie Datum van aantreden Datum van aftreden
Dhr. W. de Bruin voorzitter 06-12-2016 06-12-2020
Mw. D. Tijssen penningmeester 01-11-2013 01-11-2019
Dhr. M.T.S. Griffioen lid 01-03-2014 01-03-2020
Dhr. P. Grootendorst lid 01-07-2014 01-07-2020
Mw. Y.K.A. Birdja lid 01-08-2015 01-08-2021
 


 


Bestuurlijk toetsingskader Vereniging Scholen de EBG