Een school van naam


Onze school draagt de naam van Comenius. Jan Amos Komensky (1592-1670) is bekend geworden als pedagoog. Na de Griekse wijsgeer Plato was hij de eerste die weer een systematische pedagogiek ontwierp. Voor zijn tijd hield hij er heel vooruitstrevende ideeën op na: uitgaan van het kind; aanschouwelijk onderwijs geven; aandacht voor alle kinderen, ongeacht hun verschillen. Onderwijs moest volgens hem al beginnen op een kleuterschool. De sociale en de muzikale ontwikkeling hadden zijn grote aandacht. Comenius bracht zijn ideeën als leraar in praktijk.                                                    

Behalve pedagoog was hij ook theoloog. Hij was bisschop van de Broederuniteit (voorloper van de Evangelische Broedergemeente en/of Hernhutters). Daarom draagt onze school met recht de naam ‘Comeniusschool’. Zijn ideeën worden al heel lang in de scholen van de Broedergemeente in een aan de tijd aangepaste vorm in praktijk gebracht.                                                                                                                  
De Comeniusschool is een protestants-christelijke school met een open, oecumenisch karakter. De school heeft een unieke relatie met de Evangelische Broedergemeente.                                                                   
 

De pedagogische opdracht

De kern van onze pedagogische opdracht luidt: ‘Het begeleiden van de kinderen die ons worden toevertrouwd op een deel van de weg die voert naar volwassenheid.’ Dit betekent voor ons het volgende: Wij willen een opvoedende gemeenschap zijn, waarin kinderen zich thuis voelen en optimale leerkansen krijgen. Zij mogen zich ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag. Wij leren hen eigen verantwoordelijkheid te dragen.
In onze school werken wij vanuit onze Christelijke levensovertuiging. Onze normen en waarden plaatsen wij in Christelijk perspectief. Daarbij tonen wij respect voor andere levensovertuigingen. Wij hopen dat we de kinderen in woord en daad een voorbeeld geven dat hen aanspreekt. Zo kunnen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een persoonlijke levensovertuiging.    
 

Doelstellingen