Vereniging en bestuur


De Comeniusschool gaat uit van de Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente. Het schoolbestuur moet volgens de statuten - zo mogelijk - in meerderheid bestaan uit leden van de Evangelische Broedergemeente. Daarmee wordt de bijzondere relatie met de EBG gewaarborgd. In het bestuurlijk toetsingskader en het managementstatuut is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen schoolbestuur en directie vastgelegd.
De schoolvereniging streeft ernaar het unieke karakter van de school te handhaven.


Nieuw lid

 
Tijdens de laatste bestuursvergadering van dit kalenderjaar is een nieuwe bestuurslid,
dhr. W. (Willem) de Bruin, welkom geheten. Met de komst van dhr. de Bruin is een periode van werving afgesloten en is het bestuur weer compleet qua samenstelling. Dhr. de Bruin is tevens benoemd in de functie van vice-voorzitter.
 
In het dagelijks leven is hij directeur-bestuurder van een woningstichting in Zeist.
Gezien o.a. zijn deelname aan diverse commissies, werkgroepen, maar ook bijvoorbeeld als scheidsrechter bij VV. Jonathan en als voormalig voorzitter van de Stichting Voedselbank Zeist, kent hij de diversiteit van Zeist en weet hij wat samenwerken is om een gezamenlijk doel te bereiken. Onderwijs is daarnaast niet onbekend voor dhr. De Bruin.
Tijdens en na het voltooien van zijn studie geschiedenis, is hij zo’n  vijftien jaar docent geweest in Den Haag, voordat hij koos voor (volks)huisvesting.
Dhr. De Bruin is een warm voorstander van Christelijk Onderwijs. Zoals hij het zelf omschrijft: ‘Dienstbaar in en aan de samenleving’.
 
U begrijpt, wij zijn blij dat hij tot ons bestuur is toegetreden .
 
Jaap de Kruijf
voorzitter bestuur Comeniusschool
 

 


Bestuurlijk toetsingskader Vereniging Scholen de EBG