Heropening van de school per 11 mei

Vanaf maandag 11 mei gaan we op hele dagen met halve groepen starten. We zijn ontzettend blij dat we de leerlingen weer in de klas kunnen verwelkomen!

Wij willen u vragen alle leerlingen al het schoolwerk dat ze thuis hebben (boeken, schriften, werkboeken, etc) maandag of dinsdag weer mee naar school te laten nemen! Ook gymkleren mogen weer mee naar school.

Logistiek gezien brengt het opstarten van de school nogal wat regels en procedures met zich mee.Wij zetten ze hieronder op een rij:

 • Wij vragen u de regels van het RIVM te volgen, uw kind kan dus niet naar school komen wanneer het bepaalde symptomen heeft (koorts, hoesten, kortademig). Als dit het geval is vragen wij u uw kind ziek te melden d.m.v. een melding op het antwoordapparaat;

 • Wanneer er sprake is van een vastgestelde besmetting in uw gezin dient u dat te melden bij de directie (hvermunt@comeniusschool.info);

 • Wij volgen zoveel mogelijk de regels die zijn opgesteld door de instanties: de afstand bewaren tussen de leerkracht en de leerlingen vormt daarbij de grootste uitdaging. Deze lijkt ons voor de onderbouw niet realistisch. Voor de overige groepen zullen wij ons uiterste best doen deze te hanteren. Dat vergt discipline van onze kant. Aan u  willen we vragen om dit met uw kind thuis ook goed te bespreken;

 • Wij vragen u om uw kind voordat het naar school komt thuis goed de handen te laten wassen;

 • Voor de lunch is het handig dat uw kind iets meenement waarbij de leerkracht niet hoeft te helpen (bijvoorbeeld een pakje in plaats van een beker);

 • Jarige leerlingen mogen trakteren in overleg met de leerkracht;

 • Communicatie tussen leerkrachten en ouders verloopt uitsluitend digitaal. Wanneer de leerkracht iets met u wilt delen of aan u wilt vragen dan zal hij/zij contact met u opnemen via de mail of bellen. Andersom geldt dat ook zo, u kunt de leerkrachten dus niet aanspreken of iets vragen bij het ophalen van uw kind;

 • Ouders mogen in deze periode niet op het plein of in de school komen. De enige uitzondering die wij hierop maken is voor de ouders van leerlingen die tijdens de afgelopen schoolsluiting hadden hadden moeten starten bij de kleuters. Eén ouder mag de de eerste keer de kleuter naar binnen brengen om 08.15 uur;

 • De inlooptijd is gespreid, van 08.15-08.30 uur. Er zijn (loop)-routes voor alle leerlingen (zie bijgevoegde plattegrond). De kleutergroepen en de groepen 3 worden opgevangen op de aangegeven plaatsen. Mocht u denken dat uw kind zelf naar binnen kan lopen mag dat uiteraard, volgens de aangegeven route! Wanneer uw kind dat nog spannend vindt of wanneer uw kind door de VSO wordt gebracht, zijn er op de aangegeven plekken collega’s die de kinderen opvangen en naar de klas brengen (de leerkrachten zijn in de klas); 

 • De kleuters komen om 14:50 uur naar buiten onder leiding van de leerkracht en wachten op de aangegeven plek tot ze worden opgehaald door een ouder. Kinderen die naar de BSO gaan, worden daarna door de leerkracht naar de begeleider(s) van de BSO gebracht. We hebben hierover afspraken met de BSO gemaakt. De rest van de leerlingen is gewoon om 15.00 uur uit;

 • Wanneer oudere broers/zussen de jongere kinderen naar de klas kunnen/willen brengen is dat uiteraard goed. Zij volgen dan de looproute van de oudste kinderen.

 • De kinderen die voor de noodopvang komen mogen de school in via de hoofdingang en worden daar opgevangen door de leerkracht die die ochtend is ingeroosterd. De noodopvang vindt plaats in het speellokaal; kinderen die hier gebruik van maken mogen helaas niet mixen met de kinderen die op school zijn. Zij moeten ook weer opgehaald worden bij de hoofdingang. 

 • De meesters- en juffendag die gepland stond op woensdag 20 mei wordt verplaatst naar een andere dag, hopelijk nog dit schooljaar.

 De ouders...

 • … wordt gevraagd zich te houden aan de looproutes en wachtplekken van de plattegrond; 

 • … wordt gevraagd zich op de wachtplekken niet in groepjes op te houden en te allen tijde de 1,5 meter afstand in acht te nemen;

 • … van de plusklas leerlingen zijn al gemaild over de indeling;

 • … van groep 8 zijn door de leerkrachten vandaag gemaild over de gang van zaken rondom kamp en de eindfilm;

 • ... wordt verzocht het luizenkammen zelf thuis te doen, omdat dit op school helaas niet plaats kan vinden deze weken.

Nogmaals, wij verheugen ons erop alle leerlingen weer te zien! Bijzonder veel dank aan u, die de afgelopen weken, samen met de leerkrachten, de schouders onder het thuisonderwijs heeft gezet.