Heropening school
Vanaf 11 mei gaan wij open met de variant van 2 hele dagen school. De leerlingen zijn verdeeld in 2 cohorten (een groep A en een groep B). Groep A komt op maandag en donderdag naar school en groep B komt om dinsdag en vrijdag (in dit geval is vrijdag een hele schooldag). Omdat we ook gebruik maken van de vrijdagmiddag is de woensdag lesvrij. Deze dag kan wel worden gebruikt om zorgleerlingen extra te ondersteunen. Deze cohorten zijn zorgvuldig samengesteld. We hebben rekening gehouden met gezinnen, de combinatiegroepen en de plusklas. U begrijpt dat dat een enorme klus is geweest. Er kan derhalve NIET geruild worden! We hebben meerdere berichten gekregen met het verzoek voor bepaalde dagen of samenstelling van de groepen. U zult begrijpen na het lezen van bovenstaande dat het ondoenlijk is om met alle persoonlijke voorkeuren rekening te houden.

Het thuisonderwijs krijgt een andere vorm dan op dit moment. Het gaat om inoefening, verwerking en kent geen instructie meer van de leerkrachten of online videobel momenten. De leerkrachten staan immers voor de groep. Let wel: donderdag 7 en vrijdag 8 mei worden nog wel ‘thuiswerkdagen’: de vakantie is dan immers afgelopen maar de school nog niet open (woensdag 6 mei is een studiedag). Separaat krijgt u hierna een mail toegestuurd met per groep de indeling. Nogmaals, deze indeling staat vast dus het heeft geen zin om hierover te mailen. Wij hechten er nog aan om te benoemen dat het gaat om de periode tot Pinksteren (in praktijk 12 lesdagen). Voor de Pinkstervakantie laten wij u weten of we op deze manier doorgaan of dat er een versoepeling mogelijk is en welke vorm die dan gaat krijgen. Mogelijk dat wij dus de laatste 6 weken een andere werkwijze zullen hebben.
Wat betreft de plusklas: er zitten nogal wat haken en ogen aan het opstarten hiervan: daar gaan wij zo snel mogelijk mee aan de slag. Wellicht is het wel goed hier te vermelden dat de kans bestaat dat óf uw kind een dagdeel van zijn/haar 2 schooldagen naar de plusklas gaat, óf er extra op een schoolvrije dag toch voor naar school zal moeten komen.

Op donderdag 7 mei moeten de uitgeleende chromebooks weer worden ingeleverd op school. U bent daartoe welkom van 10:00 - 12:00 uur.

De richtlijnen van het RIVM en het protocol voor het basisonderwijs zijn heel helder als het gaat om waar wij rekening mee moeten houden. Hierbij wordt aangegeven dat er van ons als school niet het onmogelijke gevraagd kan worden. De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren, deze afstand geldt wel voor leerkrachten onderling en, zoveel mogelijk, tussen leerling en leerkracht. Wij zullen ons uiterste best doen om dit te waarborgen, vooraf wil ik wel noemen dat dit met name voor de onderbouw niet realistisch is. Een van de richtlijnen is ook dat ouders de school niet in mogen en zelfs het plein niet mogen betreden. Dit vraagt met name om een heldere instructie voor de haal-en brengmomenten. Wij komen hier nog op terug hoe we dat gaan organiseren. Het is voor nu wel goed om u hierop in te stellen en mogelijk uw kind hier ook op voor te bereiden. Wij willen er in elk geval voor pleiten dat de leerlingen van de bovenbouw zo veel mogelijk zelfstandig naar school komen. Mochten ze dat niet gewend zijn heeft u nog de komende 2 weken om hiermee te oefenen.

De noodopvang gaat door, wij zijn verplicht deze te organiseren en dat doen we ook graag voor degene die dat echt nodig hebben. Het is voor nood, wij houden ons hierbij ook aan de regels die hiervoor zijn gesteld en vertrouwen erop dat u deze respecteert. Voor welke kinderen is er noodopvang? Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep, kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op noodopvang. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het organiseren van de noodopvang een complicerende factor is bij de opstart en er anders uitziet dan de afgelopen 6 weken. Kinderen die gebruik maken van de noodopvang mogen op de dagen dat zij geen onderwijs hebben maar wel op school zijn, niet mixen met hun groep of klasgenootjes! Zij zitten in een aparte ruimte met een apart daartoe aangestelde leerkracht of klassenassistent. De ouders die al gebruik hebben gemaakt van de noodopvang krijgen hierover vanmiddag een bericht en worden geacht zich opnieuw op te geven. Mocht het zo zijn dat u nog geen gebruik heeft gemaakt van de noodopvang maar dat nu wel wilt gaan doen, kunt u zich melden bij de directie opdat u het correcte formulier krijgt toegestuurd. In alle gevallen zullen wij u vragen om een werkgeversverklaring!

We wensen u (voor zover van toepassing) een goede vakantie toe!

De schooltijden zijn
A: maandag en donderdag van 8:30 - 15:00 uur
B: dinsdag en vrijdag van 8:30 - 15:00 uur